Sobota před 17. nedělí v mezidobí B – J 4, 31-38

31Mezitím učedníci prosili Ježíše: „Rabbi, najez se.“ 32On jim však řekl: „Já mám jíst pokrm, který vy neznáte.“ 33Učedníci se mezi sebou ptali: „Nepřinesl mu někdo něco k jídlu?“ 34Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo. 35Což neříkáte: ‚Ještě čtyři měsíce a přijde žeň‘? Hle, pravím vám: Pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se bělají ke žni. 36Žnec již bere odměnu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. 37Neboť v tom je pravdivé přísloví, že jiný rozsévá a jiný žne. 38Já jsem vás poslal žnout to, na čem jste nepracovali. Druzí pracovali a vy jste vstoupili do jejich těžké práce.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: