Sobota před 17. nedělí v mezidobí B – 2 Sa 10, 13-19

13Jóab a lid, který byl s ním, se pustil do boje proti Aramejcům, ale ti před ním utekli. 14Když synové Amónovi viděli, že Aramejci utíkají, utekli také před Abíšajem a vešli do města. Jóab se tedy vrátil od synů Amónových a vstoupil do Jeruzaléma. 15Když Aramejci viděli, že byli od Izraele poraženi, všichni se shromáždili. 16Hadad-ezer poslal posly a nechal přivést Aramejce, kteří byli v Zaeufratí. Přitáhli tedy do Chélamu. V jejich čele byl Šóbak, velitel Hadad-ezerovy armády. 17Když to bylo Davidovi oznámeno, shromáždil celý Izrael, přešel Jordán a přišel do Chélamu. Aramejci se proti Davidovi sešikovali a bojovali s ním. 18Aramejci však před Izraelem utekli. David zabil sedm set aramejských vozatajů a čtyřicet tisíc jezdců. Ranil také velitele armády Šóbaka, který tam zemřel. 19Když všichni králové, otroci Hadad-ezera, viděli, že byli od Izraele poraženi, uzavřeli s Izraelem mír a sloužili mu. Aramejci se již báli pomáhat synům Amónovým.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: