Sobota před 17. nedělí v mezidobí A – Gn 29,31 – 30,24

31Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno, kdežto Ráchel zůstala neplodná. 32Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Rúben, neboť si řekla: Hospodin viděl mé soužení; a: Teď si mě můj muž zamiluje. 33Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Hospodin slyšel, že nejsem milovaná, a dal mi ještě tohoto, a dala mu jméno Šimeón. 34Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila tři syny. Proto se jmenuje Lévi. 35A otěhotněla znovu, porodila syna a řekla: Tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. Proto mu dala jméno Juda. Potom přestala rodit. 1Když Ráchel viděla, že Jákobovi neporodila děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: Dej mi děti, nebo zemřu! 2Jákob vzplál proti Ráchel hněvem a řekl: Což jsem na místě Boha, který ti odepřel plod lůna? 3Odpověděla: Zde je má služebnice Bilha. Vejdi k ní, aby porodila na má kolena, a tak i já budu mít od ní dítě. 4Dala mu tedy svou služku Bilhu za ženu a Jákob k ní vešel. 5Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna. 6Ráchel pak řekla: Bůh mi zjednal právo, vyslyšel i můj hlas a dal mi syna. Proto mu dala jméno Dan. 7Ráchelina služka Bilha znovu otěhotněla a porodila Jákobovi druhého syna. 8Ráchel řekla: Úporné zápasy jsem vybojovala se svou sestrou a zdolala jsem ji; dala mu tedy jméno Neftalí. 9Lea viděla, že přestala rodit, tedy vzala svou služku Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. 10Leina služka Zilpa porodila Jákobovi syna. 11Lea řekla: Mám štěstí! A dala mu jméno Gád. 12Pak Leina služka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. 13A Lea řekla: Je to pro mne blaho, neboť mě ženy budou nazývat šťastnou! A dala mu jméno Ašer. 14Jednou v době sklizně pšenice Rúben šel a našel na poli jablíčka lásky a přinesl je své matce Lee. Ráchel Lee řekla: Dej mi, prosím, z jablíček lásky od svého syna. 15Ona jí odpověděla: To je ti málo, vzít mi muže, že mi chceš vzít i jablíčka lásky od mého syna? Ráchel řekla: Za jablíčka lásky od tvého syna tedy bude spát tuto noc s tebou. 16Když Jákob přicházel večer z pole, vyšla mu Lea naproti a řekla: Musíš vejít ke mně, protože jsem tě opravdu najala za jablíčka lásky od svého syna. Spal tedy onu noc s ní. 17A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jákobovi pátého syna. 18Lea řekla: Bůh mi dal odměnu, že jsem dala svou služku svému muži. A dala mu jméno Isachar. 19Lea znovu otěhotněla a porodila Jákobovi šestého syna. 20Tehdy Lea řekla: Bůh mě obdařil dobrým darem; tentokrát mě můj muž vyvýší, protože jsem mu porodila šest synů. A dala mu jméno Zabulón. 21Potom porodila dceru a dala jí jméno Dína. 22Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno. 23Otěhotněla, porodila syna a řekla: Bůh odňal mou potupu. 24Dala mu jméno Josef se slovy: Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: