Sobota před 16. nedělí v mezidobí C – Am 6, 1-14

1Běda bezstarostným na Sijónu, sebejistým na samařské hoře, vznešeným nejlepšího z národů, ke kterým přichází dům izraelský! 2Projděte Kalné a dívejte se! Odtamtud jděte do velkého Chamátu a sestupte do pelištejského Gatu! Cožpak jsou lepší nežli tato království? Zdalipak je jejich území větší nežli vaše? 3Oddalujete zlý den a nastolujete vládu násilí? 4Leží na postelích ze slonoviny, povalují se na svých pohovkách, jedí jehňata ze stáda a telata z chléva. 5Improvizují na harfu, jako David si vymýšlejí na hudební nástroje. 6Pijí víno z obětních misek, mažou se nejlepším olejem, ale nad Josefovou zkázou nejsou zarmouceni. 7Proto nyní budou jako první odvedeni do exilu a skončí hlučné oslavy povalečů. 8Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, nenávidím jeho paláce. Vydám město i všechno, co je v něm. 9I stane se, že když zůstane deset mužů v jednom domě, zemřou. 10Když jeho příbuzný, jeho pozůstalý, někoho zvedne, aby vynesl kosti z toho domu, řekne někomu v nejvzdálenější části domu: Je ještě někdo s tebou? Odpoví: Nikdo. Řekne: Ticho! Ať není připomínáno Hospodinovo jméno! 11Neboť hle, Hospodin přikáže a rozbije velký dům na trosky a malý dům na kusy. 12Cožpak poběží koně po skalách? Nebo se na ní orá se skotem? Avšak vy jste převrátili právo v jedovatý plevel a ovoce spravedlnosti v pelyněk, 13vy, kteří se radujete nad Lódebarem a říkáte: Cožpak jsme se nezmocnili Karnajimu svou silou? 14Neboť hle, nechávám proti vám, dome izraelský, povstat pohanský národ — je výrok Hospodina, Boha zástupů, a budou vás utlačovat od Lebo-Chamátu až k potoku Araby.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: