Sobota před 16. nedělí v mezidobí B – L 18, 35-43

35Stalo se, když se přibližoval k Jerichu, že nějaký slepec seděl u cesty a žebral. 36 Když uslyšel, že jde kolem zástup, vyptával se, co se to děje. 37Oznámili mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 39Ti, kteří šli vpředu, mu přísně domlouvali, aby zmlkl. On však tím víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“ 40Ježíš se zastavil a rozkázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho zeptal: 41„Co chceš, abych ti učinil?“ On řekl: „Pane, ať vidím!“ 42Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ 43A hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: