Sobota před 16. nedělí v mezidobí B – 1 Pa 15, 1-2; 16, 4-13

1Postavil pro sebe domy v Městě Davidově a připravil místo pro Boží truhlu, postavil pro ni stan. 2Tehdy David řekl: Nikdo nesmí nosit Boží truhlu, jenom lévité, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Hospodinovu truhlu a sloužili mu navěky.4Nato ustanovil některé z lévitů před Hospodinovu truhlu jako služebníky, aby vzdávali díky, chválili a připomínali Hospodina, Boha Izraele: 5Předáka Asafa, druhého po něm Zekarjáše, Jeíela, Šemiramóta, Jechíela, Matitjáše, Elíaba, Benajáše, Obéd-edóma a Jeíela s hudebními nástroji, harfami a lyrami a Asafa se zvučnými činely 6a kněze Benajáše a Jachazíela s trubkami, aby byli ustavičně před truhlou Boží smlouvy. 7Tehdy, v onen den, David poprvé ustanovil, aby byly vzdávány díky Hospodinu prostřednictvím Asafa a jeho bratrů: 8Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy. 9Zpívejte mu, opěvujte jej, přemýšlejte o všech jeho obdivuhodných činech. 10Chlubte se jeho svatým jménem, se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. 11Hledejte Hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. 12Pamatujte na jeho obdivuhodné činy, které učinil, na jeho divy a rozsudky jeho úst, 13potomci Izraele, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: