Sobota před 15. nedělí v mezidobí C – Am 2,12 – 3,8

12Ale vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: Neprorokujte! 13Hle, nechám vás klesnout tak, jako klesá vůz plně naložený pokosem. 14Zmizí útočiště pro rychlonohého, silný si nepomůže svou silou, hrdina nezachrání svou duši. 15Ten, kdo nosí luk, neobstojí, rychlonohý se nezachrání pro své nohy ani ten, kdo jezdí na koni, nezachrání svou duši. 16I nejodvážnější z hrdinů uteče v onen den nahý, je Hospodinův výrok. 1Slyšte toto slovo, které Hospodin promluvil proti vám, synové Izraele, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země: 2Pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země, proto vás navštívím s trestem za všechny vaše viny. 3Cožpak půjdou dva spolu, aniž by se sešli? 4Cožpak zařve lev v houštině, když nemá kořist? Cožpak mladý lev vydá svůj hlas ze svého doupěte, aniž by něco lapil? 5Cožpak padne pták do pasti na zemi, když na něj ne léčka? Cožpak vyskočí past ze země, když nic nepolapila? 6Zdalipak se zatroubí na beraní roh ve městě a lid se netřese? Zdalipak nastane zlo ve městě, aniž by jednal Hospodin? 7Vždyť Panovník Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům. 8Lev zařval, kdo by se nebál, Panovník Hospodin promluvil, kdo by neprorokoval?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: