Sobota před 15. nedělí v mezidobí B – Nu 10, 11-36

11I stalo se v druhém roce, v druhém měsíci, dvacátého dne toho měsíce, že se zvedl oblak z příbytku svědectví. 12Synové Izraele vyrazili ze Sínajské pustiny ke svým denním pochodům. Oblak potom spočinul v Páranské pustině. 13Vyrazili poprvé podle Hospodinova příkazu prostřednictvím Mojžíše. 14První vyrazila zástava tábora synů Judových podle svých oddílů. Nad jeho oddíly byl Nachšón, syn Amínadabův. 15Nad oddílem pokolení synů Isacharových byl Netanel, syn Súarův, 16a nad oddílem pokolení synů Zabulónových byl Elíab, syn Chelónův. 17Když byl složen příbytek, vyrazili synové Geršónovi a synové Merarí, kteří nesli příbytek. 18Potom vyrazila zástava tábora Rúbenovců podle svých oddílů. Nad jeho oddílem byl Elísúr, syn Šedeúrův. 19Nad oddílem pokolení synů Šimeónových byl Šelumíel, syn Suríšadajův, 20a nad oddílem pokolení synů Gádových byl Eljásaf, syn Deúelův. 21Nato vyrazili Kehatovci, kteří nesli svatyni. Do jejich příchodu byl příbytek postaven. 22Potom vyrazila zástava tábora synů Efrajimových podle svých oddílů. Nad jeho oddílem byl Elíšama, syn Amíhudův. 23Nad oddílem pokolení synů Manasesových byl Gamlíel, syn Pedásurův, 24a nad oddílem pokolení synů Benjamínových byl Abídan, syn Gideoního. 25Potom vyrazila zástava tábora synů Danových podle svých oddílů, která uzavírala všechny tábory. Nad jeho oddílem byl Achíezer, syn Amíšadajův. 26Nad oddílem pokolení synů Ašerových byl Pagíel, syn Okranův, 27a nad oddílem pokolení synů Neftalího byl Achíra, syn Énanův. 28Toto byl způsob odchodu synů Izraele podle jejich oddílů, když vyráželi. 29Mojžíš řekl Chóbabovi, synu Midjánce Reúela, svému tchánovi: Vyrážíme k místu, o němž Hospodin řekl: Dám vám ho. Pojď s námi a prokážeme ti dobro, protože Hospodin vyhlásil dobro o Izraeli. 30On mu odpověděl: Nepůjdu, nýbrž půjdu do své země a do svého příbuzenstva. 31Mojžíš však řekl: Neopouštěj nás, prosím, neboť ty víš, kde můžeme v pustině tábořit; budeš našima očima. 32I stane se, když půjdeš s námi, že to dobro, které Hospodin prokáže nám, my prokážeme tobě. 33I vyrazili z Hospodinovy hory tři dny cesty a truhla Hospodinovy smlouvy vyrazila před nimi na tři dny cesty, aby jim vyhledala místo odpočinku. 34Hospodinův oblak byl nad nimi ve dne, když vyrazili z tábora. 35I stalo se, když truhla vyrazila, že Mojžíš řekl: Povstaň, Hospodine, ať se tvoji nepřátelé rozprchnou, ti, kdo tě nenávidí, ať před tebou utečou. 36A když spočinula, říkal: Navrať se, Hospodine, k desetitisícům izraelských tisíců.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: