Sobota před 15. nedělí v mezidobí B – L 1, 57-80

57Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu, i porodila syna. 58Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán učinil své veliké milosrdenství, a radovali se spolu s ní. 59I stalo se, že osmého dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména jeho otce Zachariáš. 60A jeho matka odpověděla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan.“ 61Řekli jí: „Z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje.“ 62 Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, aby bylo dítě nazýváno. 63Požádal o tabulku a napsal: ‚Jeho jméno je Jan.‘ A všichni se podivili. 64Ihned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk se uvolnilon mluvil a dobrořečil Bohu. 65Na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. 66A všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve svém srdci a říkali: „Co z toho dítěte bude?“ A Pánova ruka byla s ním. 67A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil: 68„Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 69a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, 70jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna, 71zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, 72 aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá, 74 abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili 75ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny. 76A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty, 77aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů, 78pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z výsosti, 79 aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše nohy na cestu pokoje.“ 80Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: