Sobota před 14. nedělí v mezidobí A – Gn 27, 18-29

18On vstoupil ke svému otci a řekl: Otče. Odpověděl: Zde jsem. Který jsi, můj synu? 19A Jákob řekl svému otci: Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Udělal jsem, jak jsi mi řekl. Teď vstaň, posaď se a pojez z mé zvěřiny, abys mi požehnal. 20Izák však svému synu řekl: Co to, žes tak rychle něco našel, synu? Jákob odpověděl: Protože mi to dopřál Hospodin, tvůj Bůh. 21Izák řekl Jákobovi: Pojď přece blíž, ať na tebe synu sáhnu, jsi-li ty můj syn Ezau nebo ne. 22Tedy Jákob přistoupil ke svému otci Izákovi, ten na něho sáhl a řekl: Ten hlas je hlas Jákobův, ale ruce jsou ruce Ezauovy. 23Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua, a požehnal mu. 24Ještě se zeptal: Ty jsi skutečně můj syn Ezau? Odpověděl: Jsem. 25I řekl: Předlož mi to, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti požehnal. Předložil mu toon jedl a přinesl mu víno a on pil. 26Potom mu jeho otec Izák řekl: Nuže přistup, synu, a polib mě. 27I přistoupil a políbil ho. Izák ucítil vůni jeho šatů a požehnal mu slovy: Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, které požehnal Hospodin. 28Bůh ti dá z rosy nebes i ze žírnosti země, také hojnost obilí a nového vína. 29 Národy ti budou sloužit a lidé se ti budou klanět, staň se pánem svým bratrům a budou se ti klanět synové tvé matky. Ti, kteří tě proklínají, jsou prokletí a ti, kteří ti žehnají, jsou požehnaní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: