Sobota před 13. nedělí v mezidobí C – L 9, 21-27

21Ježíš důrazně přikázal Dvanácti, aby to nikomu neříkali, 22a řekl: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.“ 23Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. 24Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. 25Vždyť co člověku prospívá, když získal celý svět, ale sebe poškodil nebo zahubil? 26Neboť kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, když přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. 27Vpravdě vám pravím: Jsou někteří z těch, kdo tu stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud nespatří Boží království.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: