Sobota před 13. nedělí v mezidobí C – 2 Kr 1, 13-18; 2, 3-5

13Král znovu poslal třetího velitele nad padesáti s jeho padesáti. Třetí velitel nad padesáti vystoupil, přišel, klekl před Elijášem na kolena, prosil ho o smilování a řekl mu: Muži Boží, važ si, prosím, mého života a života těchto tvých padesáti otroků. 14Hle, sestoupil oheň z nebes a strávil dva předchozí velitele nad padesáti s jejich padesáti. Ale nyní si važ mého života. 15Hospodinův anděl k Elijáši promluvil: Sestup s ním, neboj se ho. Tak vstal a sestoupil s ním ke králi 16a řekl mu: Toto praví Hospodin: Protože jsi poslal posly dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš. 17A zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Elijáš. Po něm se stal králem Jóram ve druhém roce vlády judského krále Jórama, syna Jóšafatova, protože neměl syna. 18Ostatní Achazjášovy činy, které činil, jsou zapsány v knize Letopisů izraelských králů. 3Proročtí žáci, kteří byli v Bét-elu, vyšli k Elíšovi a zeptali se ho: Víš, že dnes Hospodin vezme tvého pána od tebe? Odpověděl: Také to vím, mlčte! 4Elijáš mu řekl: Elíšo, zůstaň tady, protože Hospodin mě poslal do Jericha. Elíša řekl: Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. Tak šli do Jericha. 5Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a zeptali se ho: Víš, že dnes Hospodin vezme tvého pána od tebe? Odpověděl: Také to vím, mlčte!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: