Sobota před 12. nedělí v mezidobí C – Př 11, 3-13

3Přímé povede jejich bezúhonnost, kdežto podvodníky zničí jejich lest. 4Majetek neprospěje v den hněvu, ale spravedlnost vysvobodí od smrti. 5Bezúhonnému napřímí cestu spravedlnost, avšak ničema svou ničemností padne. 6Přímé vysvobodí jejich spravedlnost, ale podvodníci budou polapeni svými choutkami. 7Při smrti ničemného člověka hyne jeho naděje a očekávání násilníků zahyne. 8Spravedlivý je vysvobozen ze soužení, ničema se však dostane na jeho místo. 9Bezbožný ústy ničí svého bližního, ale spravedliví budou vysvobozeni poznáním. 10Když je spravedlivým dobře, město se veselí a když hynou ničemové, volá radostí. 11Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří. 12Kdo pohrdá svým bližním, tomu chybí rozum, zatímco rozumný muž bude mlčet. 13Kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti, kdo však je spolehlivý, přikrývá věc.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: