Sobota před 12. nedělí v mezidobí C – Mt 9, 27-34

27Když odtamtud Ježíš odcházel, vydali se za ním dva slepci, kteří křičeli: „Smiluj se nad námi, synu Davidův!“ 28A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Řekli mu: „Ano, Pane.“ 29Nato se dotkl jejich očí a řekl: „Staň se vám podle vaší víry!“ 30A jejich oči se otevřely. Ježíš jim pohrozil a řekl: „Hleďte, ať o tom nikdo neví!“ 31Oni však vyšli a rozšířili zprávu o něm po celé té zemi. 32Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého démonizovaného člověka. 33A když byl démon vyhnán, němý promluvil. A zástupy užasly a říkaly: „Něco takového se v Izraeli nikdy nestalo.“ 34Ale farizeové říkali: „V moci vládce démonů vyhání démony.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: