Sobota před 12. nedělí v mezidobí A – L 11,53 – 12,3

53Když odtamtud vyšel, začali na něho učitelé Zákona a farizeové zle dotírat a vyptávat se na mnohé věci 54a číhali na něho, aby ho chytili za slovo. 1Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém; začal říkat nejprve svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. 2Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: