Sobota před 12. nedělí v mezidobí A – Ez 29, 3-7

3Promluv a řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, faraone, egyptský králi, ty velký draku, odpočívající uprostřed svých řek, který říkáš: Můj Nil patří mně, já jsem si ho udělal. 4Dám kruhy do tvých čelistí, ryby tvých řek nechám přilnout ke tvým šupinám a vytáhnu tě zprostřed tvých řek; se všemi rybami tvých řek, které přilnou ke tvým šupinám. 5Odvrhnu tě do pustiny, tebe i každou rybu tvých řek. Padneš na povrch pole, nebudeš sebrán ani nebudeš shromážděn. Dám tě za pokrm zemské zvěři a nebeskému ptactvu. 6I poznají všichni obyvatelé Egypta, že já jsem Hospodin, jelikož byli pro dům izraelský jako třtinová hůl. 7Když tě uchopí za dlaň, rozštípneš se a pronikneš celým jejich ramenem, a když se o tebe opřou, zlomíš se a necháš je ležet na zádech.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: