Sobota před 11. nedělí v mezidobí C – 1 Kr 20, 35-43

35Tehdy nějaký muž z prorockých žáků řekl svému druhovi podle Hospodinova slova: Udeř mě. Ale on ho nechtěl udeřit. 36Řekl mu: Protože jsi neuposlechl Hospodina, hle, půjdeš ode mě, zabije tě lev. Šel od něj, dopadl ho lev a zabil ho. 37Potkal jiného muže a řekl: Udeř mě. Ten muž ho silně udeřil a zranil. 38Nato prorok šel a postavil se králi do cesty — s obvazem na očích se učinil nepoznatelným. 39I stalo se, když král procházel okolo, že úpěnlivě volal na krále: Tvůj otrok vytáhl do boje, a hle, kdosi zabočil, přivedl ke mně muže a řekl: Střež tohoto muže. Jestliže se ztratí, bude tvá duše místo jeho duše, nebo odvážíš talent stříbra. 40I stalo se, když tvůj otrok dělal cosi tu a tam, že zmizel. Izraelský král mu řekl: Tím jsi nad sebou sám vynesl rozsudek. 41Sundal si rychle obvaz z očí a izraelský král poznal, že je jedním z proroků. 42Pak mu řekl: Toto praví Hospodin: Protože jsi propustil muže, kterého jsem zasvětil zkáze, stane se, že tvá duše bude namísto jeho duše a tvůj lid místo jeho lidu. 43Izraelský král jel do svého domu roztrpčený a nazlobený a přijel do Samaří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: