Sobota před 11. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 13, 1-15a

1Saulovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval nad Izraelem čtyřicet dva let. 2Saul si vybral tři tisíce mužů z Izraele. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Mikmásu a v bételském pohoří a tisíc jich bylo s Jónatanem v Gibeji Benjamínově. Zbytek lidu poslal pryč, všechny k jejich stanům. 3Jónatan pobil pelištejskou posádku, která byla v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli. Saul dal zatroubit na beraní roh po celé zemi se slovy: Ať to Hebrejové slyší! 4A celý Izrael uslyšel slova: Saul pobil pelištejskou posádku a Izrael se Pelištejcům zošklivil. Nato byl svolán lid za Saulem do Gilgálu. 5Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem — třicet tisíc vozů, šest tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét-ávenu. 6Když Izraelci viděli, že jsou v tísni — neboť lid byl vystaven tlaku, lid se ukryl do jeskyní, do houští, do skal, do sklepení a cisteren. 7Někteří Hebrejové přešli Jordán do země Gád a Gileád. Saul byl ale ještě v Gilgálu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. 8Čekal sedm dnů, čas určený Samuelem. Samuel však do Gilgálu nepřišel a lid od něj postupně prchal pryč. 9Saul řekl: Přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak přinesl zápalnou oběť. 10Stalo se, že když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Saul mu vyšel naproti, aby ho pozdravil. 11Samuel řekl: Co jsi to udělal? Saul odpověděl: Když jsem viděl, že lid ode mě postupně prchá pryč, že ty jsi nepřišel v určené dny a Pelištejci se shromažďují v Mikmásu, 12řekl jsem si: Teď Pelištejci sestoupí proti mně do Gilgálu a  jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. 13Samuel řekl Saulovi: Jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina, svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky. 14Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. 15Potom Samuel vstal a vystoupil z Gilgálu do Gibeje Benjamínovy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: