Sobota před 11. nedělí v mezidobí A – Mk 7, 1-13

1Shromáždili se k němu farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. 2A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. 3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si (k zápěstí) neumyjí ruce. 4Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob [a lehátek]. 5Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?“ 6On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 7Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 8Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“ 9A říkal jim: „Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. 10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce a svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře! ‘ 11Vy však říkáte: ‚Řekne-li člověk otci nebo matce: To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to jest dar určený Bohu‘, 12již mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo jeho matku. 13Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: