Sobota před 11. nedělí v mezidobí A – Gn 24, 10-52

10Pak ten otrok vzal z velbloudů svého pána deset kusů a odešel, s sebou měl všelijaké (vzácné dary) svého pána. Vydal se do (Aramského Dvojříčí,) do města Náchorova. 11Navečer, v době, kdy ženy vycházely čerpat vodu, nechal odpočinout velbloudy venku za městem u studny s vodou 12a řekl: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, způsob to dnes prosím při mně a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi: 13Stojím zde u pramene vody a dcery mužů toho města vycházejí čerpat vodu. 14Ať dívka, jíž řeknu: Nakloň prosím džbán, abych se napil, a ona odpoví: Napij se a také tvé velbloudy napojím, (je ta, kterou) jsi určil pro svého otroka Izáka. Podle toho poznám, že jsi mému pánu prokázal milosrdenství. 15Ještě nedomluvil, když tu vycházela Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora, a na rameni měla džbán. 16Ta dívka byla velmi hezkého vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k prameni, naplnila džbán a vystoupila. 17Otrok jí vyběhl naproti a řekl: Dej mi prosím napít (trochu vody) ze džbánu. 18Odpověděla: Napij se, můj pane. A rychle sundala džbán na ruku a dala mu napít. 19Když se napil, řekla: Načerpám i tvým velbloudům, dokud se nenapijí. 20A rychle vylila džbán do žlabu a běhala stále znovu ke studni čerpat, dokud nenačerpala pro všechny jeho velbloudy. 21Muž na ni mlčky pozorně hleděl, aby poznal, zda Hospodin dopřeje jeho cestě úspěch, či nikoli. 22Když přestali velbloudi pít, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze (půl šekelu) a pro její ruce dva náramky o váze deseti šekelů zlata 23a zeptal se: Čí jsi dcera? Pověz mi prosím, je-li v domě tvého otce pro nás místo k přenocování. 24Odpověděla mu: Jsem dcera Betúela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi. 25A pokračovala: Slámy i krmiva je u nás mnoho a také místo k přenocování. 26Muž poklekl, klaněl se Hospodinu 27a řekl: Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, který od mého pána (neodňal své milosrdenství) a věrnost. Vždyť mě Hospodin na cestě vedl přímo do domu bratrů mého pána. 28A dívka běžela a oznámila tyto věci v domě své matky. 29Rebeka měla bratra jménem Lában. Lában běžel ven k prameni za tím mužem. 30Když totiž viděl nosní kroužek a náramky na rukou své sestry a slyšel slova své sestry Rebeky: Toto mi ten muž říkal , tedy šel za tím mužem. A hle, on stál při velbloudech u pramene. 31Řekl mu: Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč bys stál venku? Připravil jsem dům i místo pro velbloudy. 32Muž vešel do domu a odstrojil velbloudy. Pak dal Lában velbloudům slámu a krmivo a dal také vodu k umytí nohou jeho i nohou mužů, kteří byli s ním. 33Když před něj prostřeli, aby pojedl, řekl: Nebudu jíst, dokud nepromluvím o svých záležitostech. Řekl: Mluv. 34Řekl tedy: Jsem Abrahamův otrok. 35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36Žena mého pána Sára porodila mému pánu ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. 37Můj pán mne zapřisáhl slovy: Nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, v jejichž zemi bydlím, 38nýbrž půjdeš do domu mého otce, k mé rodině a tam vybereš ženu pro mého syna. 39Řekl jsem svému pánu: Možná mne ta žena nebude následovat. 40Odpověděl mi: Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého anděla a dopřeje tvé cestě úspěch. A ty vybereš pro mého syna ženu z mé rodiny a z domu mého otce. 41Jen tehdy budeš zproštěn mé přísahy, když přijdeš k mé rodině a jestliže ti ji nedají, budeš mé přísahy zproštěn. 42Když jsem dnes přišel k tomu prameni, řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, jestliže opravdu dopřáváš úspěch mé cestě, na které se nacházím, 43hle, stojím tu u pramene vody. Ať dívka, která vyjde čerpat vodu a které řeknu: Dej mi prosím napít trochu vody ze džbánu, 44a ona mi odpoví: Napij se ty a také pro tvé velbloudy načerpám, to ať je žena, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. 45Ještě jsem v srdci nedomluvil, když tu vycházela Rebeka a na rameni měla džbán. Sestoupila k prameni a nabrala vodu. Řekl jsem jí: Dej mi prosím napít. 46Rychle sundala džbán a řekla: Napij se a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a napojila i velbloudy. 47Zeptal jsem se jí: Čí jsi dcera? Odpověděla: Dcera Betúela, syna Náchorova, kterého mu porodila Milka. Pak jsem jí dal kroužek na nos a náramky na ruce. 48A poklekl jsem a klaněl jsem se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl po pravé cestě, abych přivedl dceru bratra mého pána pro jeho syna. 49A nyní mi oznamte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost; jestli ne, oznamte mi to také, abych se obrátil napravo nebo nalevo. 50Lában i Betúel odpověděli: Ta věc vyšla od Hospodina. Nemůžeme ti říct (ani ano ani ne.) 51Hle, Rebeka je (před tebou.) Vezmi ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, tak jak řekl Hospodin. 52Když Abrahamův otrok uslyšel jejich slova, poklonil se před Hospodinem k zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: