Sobota před 10. nedělí v mezidobí C – Mt 9, 2-8

2A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“ 3A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: „Ten člověk se rouhá!“ 4Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: „Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? 5Vždyť co je snadnější? Říci: ‚Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘? 6Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ 7A on vstal a odešel do svého domu. 8Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: