Sobota před 10. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 6, 1-18

1Hospodinova truhla byla na pelištejském území sedm měsíců. 2Pak Pelištejci svolali kněze a věštce a řekli: Co máme udělat s Hospodinovou truhlou? Poučte nás, jak ji máme poslat na její místo. 3Odpověděli: Když budete posílat truhlu Boha Izraele pryč, neposílejte ji s prázdnou, nýbrž určitě ji vraťte s obětí za vinu. Tehdy budete uzdraveni a bude vám dáno poznat, proč se jeho ruka od vás neodvrátila. 4Nato řekli: Jakou oběť za vinu s ní máme poslat? Odpověděli: Podle počtu pelištejských knížat pět zlatých nádorů a pět zlatých myší, neboť stejná rána dopadla na všechny i na vaše knížata. 5Udělejte obrazy svých nádorů a obrazy svých myší, které ničí zemi, a vzdejte slávu Bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku nad vámi, nad vašimi bohy a nad vaší zemí. 6Proč byste měli zatvrdit svá srdce, jako je zatvrdili Egypťané a faraon? Když se jim Bůh naposmíval, cožpak je nepropustili a oni neodešli? 7Nyní tedy vezměte a připravte nějaký nový vůz, dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jho, zapřáhněte krávy do vozu, ale jejich telata od nich odveďte domů. 8Potom vezměte Hospodinovu truhlu a dejte ji na vůz. Zlaté předměty, které s ní vrátíte jako oběť za vinu, položte do brašny po jejím boku a pošlete ji pryč, jde. 9A dívejte se: Když vyrazí směrem ke svému území do Bét-šemeše, způsobil nám toto velké zlo on; jestliže ne, poznáte, že na nás neudeřila jeho ruka, stalo se nám to náhodou. 10Muži tak učinili. Vzali dvě krávy po otelení, zapřáhli je do vozu, ale jejich telata zavřeli doma. 11Na vůz položili Hospodinovu truhlu a brašnu se zlatými myšmi i obrazy svých nádorů. 12Krávy šly přímo cestou na Bét-šemeš, šly po stejné silnici a stále bučely, neodbočily napravo ani nalevo. Pelištejská knížata šla za nimi až k území Bét-šemeše. 13Bétšemešané sklízeli v údolí pšenici. Když pozvedli oči, uviděli truhlu a zaradovali se, že ji vidí. 14Vůz vjel na pole Jóšuy Bétšemešského a zastavil se tam. Byl tam velký kámen. Rozštípali dříví z vozu a přinesli krávy jako zápalnou oběť Hospodinu. 15Lévité sundali Hospodinovu truhlu i brašnu, která byla s ní a v níž byly zlaté předměty, a položili na to velký kámen. V ten den bétšemešští muži přinesli zápalné oběti a obětovali obětní hody Hospodinu. 16Pět pelištejských knížat to vidělo a vrátilo se v ten den do Ekrónu. 17Toto jsou zlaté nádory, které Pelištejci poslali Hospodinu jako oběť za vinu: Jeden za Ašdód, jeden za Gazu, jeden za Aškalón, jeden za Gat a jeden za Ekrón. 18A zlaté myši podle počtu všech pelištejských měst, patřících pěti knížatům, od opevněného města až k nehrazené vesnici. Ten velký kámen, na kterém ponechali Hospodinovu truhlu, je až dodnes svědkem na poli Jóšuy Bétšemešského.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: