Sobota před 1. nedělí v době postní B – Mt 9, 2-13

2A hle, k Ježíšovi přinášeli ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“ 3A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: „Ten člověk se rouhá!“ 4Ježíš uviděl jejich myšlenky a řekl: „Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? 5Vždyť co je snadnější? Říci: ‚ Odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘? 6Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.“ 7A on vstal a odešel do svého domu. 8 Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc. 9A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Následuj mne!“ Matouš vstal a následoval ho. 10A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. 11 Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům: „Proč váš Učitel jí s celníky a hříšníky?“ 12 Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: