Sobota před 1. nedělí v době postní A – Mt 18, 1-7

1„Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv. jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“ 2„Když tedy dáváš almužnu. nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu. 3Ale když ty dáváš almužnu. ať tvá levice nepozná, co činí pravice, 4aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“ 5„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu. 6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. 7 Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: