Sobota před 1. nedělí adventní C – Ž 25, 1-10

1K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 2Bože můj, v tebe doufám, kéž nejsem zahanben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. 3Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně. 4Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. 5 Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Po celý den očekávám na tebe. 6Vzpomeň na své slitování, Hospodine, i na své milosrdenství, vždyť je od věčnosti. 7Nevzpomínej však na hříchy mého mládí, na má přestoupení. Vzpomeň na mě podle svého milosrdenství, kvůli své dobrotě, Hospodine. 8Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě. 9Pokorné uvádí do práva, pokorné učí své cestě. 10Všechny Hospodinovy stezky jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kdo dbají na jeho smlouvu a jeho svědectví.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: