Sobota před 1. nedělí adventní B – Mi 2, 1-13

1Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti a páchají zlo na svých ložích. Provedou ho za svítání, neboť je to v jejich moci. 2Dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají je; utlačují člověka i jeho dům, muže a jeho dědictví. 3Proto Hospodin praví toto: Hle, zamýšlím proti této čeledi zlo, otrocké jho, ze kterého nevytáhnete své šíje. Nebudete chodit povýšeně, neboť to bude zlá doba. 4V onen den pronesou o vás pořekadlo, budou hořce bědovat a říkat: Jsme zcela zničeni. Podíl mého lidu proměnil. Jak to, že mi ho odebral a mé pole rozdělil odpadlíkům? 5Proto nebudeš mít nikoho, kdo by v Hospodinově shromáždění házel los o svůj díl. 6 Neprorokujte, prorokují, neprorokujte takové věci. Potupa nás nezasáhne. 7 se říkat toto, dome Jákobův? Došla Hospodinu trpělivost? Cožpak jsou toto jeho činy? Což nejsou mé záměry dobré vůči tomu, kdo žije správně? 8 Můj lid nedávno povstal jako nepřítel. Svlékáte plášť z oděvu těch, kdo bezstarostně procházejí, těch, kdo se navracejí z boje. 9Ženy mého lidu vyháníte z jejich rozkošných domovů, jejich děti připravujete navěky o mou důstojnost. 10Vstaňte a odejděte, neboť toto není místo odpočinku kvůli nečistotě, která přináší zkázu, naprostou zkázu. 11Kdyby někdo plácal do větru a lhal: Budu ti prorokovat o víně a o pivu, to by byl prorok pro tento lid! 12Jistě posbírám Jákoba, tebe celého, jistě shromáždím ostatek Izraele. Dám ho pospolu jako ovce do ohrady, jako stádo na pastvinu; bude se to hemžit lidmi. 13Ten, kdo proráží cestu, vytáhne před nimi. Prorazí, projdou bránou a vyjdou skrze ni. Jejich král půjde před nimi, Hospodin v jejich čele.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: