Popeleční středa ABC – 2 K 5, 20b – 6,10

Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. 21Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. 1 Jako Boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste Boží milost nepřijali nadarmo. 2Neboť praví: ‚Ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl.‘ Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany. 3Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. 4Ve všem se představujeme jako Boží služebníci: v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, 5v ranách, ve vězeních, ve zmatcích, v těžkých pracích, ve bděních, v postech, 6v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v lásce bez přetvářky, 7ve slovu pravdy, v moci Boží; skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici. 8skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové, a přece pravdiví, 9jako neznámí i uznávaní, jako umírající — a hle, jsme naživu, jako trestaní, ale ne usmrcovaní, 10jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající, a přece všechno vlastnící.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: