Pondělí velikonoční C – Joz 10, 16-27

16 Oněch pět králů tehdy uteklo a ukryli se v Makedě v jeskyni.17 Tu bylo Jozuovi oznámeno: Našlo se těch pět králů, jak se skrývají v jeskyni v Makedě.18 Jozue nato řekl: Přivalte k ústí té jeskyně velké kameny a určete k ní muže, aby je střežili.19 Ale vy neustávejte, pronásledujte své nepřátele, jim (zničíte zadní voj.) Nedovolte jim vejít do jejich měst, protože je Hospodin, váš Bůh, vydal do vaší ruky.20 I stalo se, jakmile je přestal Jozue a synové Izraele (stíhat zdrcující) porážkou až do jejich úplného vyhlazení, že z nich vyvázli někteří, kteří přežili, a dostali se do opevněných měst.21 Pak se vrátili, všechen lid, v pokoji do tábora k Jozuovi v Makedě. Nikdo proti synům Izraele nenaostřil svůj jazyk.22 Potom Jozue řekl: Otevřete ústí jeskyně a vyveďte ke mně z jeskyně těchto pět králů.23 Učinili tak a vyvedli k němu z jeskyně těchto pět králů: Krále jeruzalémského, krále chebrónského, krále jarmútského, krále lakíšského a krále eglónského.24 I stalo se, jakmile vyvedli k Jozuovi tyto krále, že Jozue zavolal na všechny izraelské muže a řekl vůdcům bojovníků, kteří šli s ním: Přistupte a položte své nohy na šíje těmto králům. Přistoupili tedy a položili své nohy na jejich šíje.25 Jozue jim řekl: (Nebojte se a neděste se, posilněte se a buďte odvážní,) neboť takto naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, s nimiž vedete válku.26 Potom je Jozue dal zabít, nechal je zemřít a pověsil je na pět kůlů. Byli na těch kůlech pověšení až do večera.27 I stalo se v době západu slunce, že Jozue dal příkaz, sundali je z těch kůlů a pohodili je do jeskyně, do níž se ukryli, a položili velké kameny na ústí té jeskyně právě až do tohoto dne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: