Pondělí velikonoční A – Žalm 118, 1-2.14-24

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Ať řekne Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! 3Ať řekne dům Áronův: Jeho milosrdenství je věčné! 4Ať řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! 5V tísni jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl a uvedl mě na prostranno. 6Hospodin je se mnou, nebojím se. Co mi může udělat člověk? 7Hospodin je se mnou, jako můj pomocník. Podívám se na ty, kdo mě nenávidí. 8Lépe je hledat útočiště v Hospodinu než spoléhat na člověka. 9Lépe je hledat útočiště v Hospodinu než spoléhat na přední muže. 10Všechny národy mě obklíčily; ve jménu Hospodinově jsem je však odrazil. 11Obklíčily mě, jak mě obklíčily! Ve jménu Hospodinově jsem je však odrazil. 12Obklíčily mě jako včely, zhasly jako oheň z trní! Ve jménu Hospodinově jsem je odrazil. 13Pořádně jsi do mě strčil, abych padl, ale Hospodin mi pomohl. 14Hospodin je má síla i píseň; stal se mou spásou. 15Hlasitý jásot i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hospodinova pravice vykonala mocné činy. 16Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice vykonala udatné činy. 17Nezemřu, budu žít a vypravovat o Hospodinových skutcích. 18Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti. 19Otevřete mi brány spravedlnosti, vejdu jimi a budu vzdávat chválu Hospodinu. 20Toto je brána pro Hospodina; touto branou vcházejí spravedliví. 21Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl a stal ses mi spásou. 22Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal hlavou úhlu. 23Bylo to od Hospodina. V našich očích je to podivuhodné. 24Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v něm!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: