Pondělí po Křtu Páně C – Sd 4, 1-16

1Synové Izraele však dále páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. Ehúd zemřel. 2Hospodin je vydal do ruky kenaanského krále Jabína, jenž kraloval v Chasóru, a velitele jeho armády Sísery sídlícího v Charošet-hagójímu. 3A synové Izraele křičeli k Hospodinu. Vždyť Jabín měl devět set železných vozů a dvacet let syny Izraele násilím utlačoval. 4V oné době soudila Izrael Debóra, prorokyně, žena Lapidótova. 5Ta sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bét-elem v efrajimském pohoří. Synové Izraele za ní přicházeli k soudu. 6Ta poslala a povolala Báraka, syna Abínoamova, z neftalíjské Kedeše, a řekla mu: Což nepřikázal Hospodin, Bůh Izraele: Jdi, vytáhneš na horu Tábor a vezmeš s sebou deset tisíc mužů ze synů Neftalího a ze synů Zabulóna? 7Já k tobě přivedu k potoku Kíšón Síseru, velitele Jabínovy armády, jeho vozy a jeho dav a vydám ti ho do ruky. 8Bárak jí odpověděl: Pokud půjdeš se mnou, i  půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu ani já. 9Ona řekla: Určitě půjdu s tebou, jenomže na cestě, po které ty půjdeš, ti nebude patřit sláva, protože Hospodin vydá Síseru do ruky ženy. Debóra vstala a šla s Bárakem do Kedeše. 10Bárak svolal Zabulóna a Neftalího do Kedeše. V jeho stopách vytáhlo deset tisíc mužů. Debóra vytáhla s ním. 11A Kénijec Cheber se odloučil od Kajina, od synů Mojžíšova tchána Chóbaba, a postavil svůj stan až k dubu v Saananímu, který je u Kedeše. 12Síserovi oznámili, že Bárak, syn Abínoamův, vystoupil na horu Tábor. 13Sísera svolal veškerou svou vozbu, devět set železných vozů, a všechen lid, který byl s ním, z Charošet-hagójímu k potoku Kíšón. 14Debóra řekla Bárakovi: Vstaň, protože toto je den, v němž Hospodin vydal Síseru do tvé ruky. Cožpak nevyšel Hospodin před tebou? A Bárak sestoupil z hory Tábor a za ním deset tisíc mužů. 15Hospodin přivedl před Bárakem do zmatku Síseru a celou vozbu a celý tábor na ostří meče. Sísera sestoupil z válečného vozu a utíkal pěšky. 16A Bárak pronásledoval vozbu a vojsko až do Charošet-hagójímu. Celé Síserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: