Pondělí po Křtu Páně B – Ž 69, 1-5.30-36

2Zachraň mě, Bože, vody mi pronikly až k duši! 3Topím se v hlubokém bahně a pevného místa není! Klesám do vodních hlubin, strhává mě proud! 4Jsem vysílen voláním, hrdlo mám ochraptělé; oči mi slábnou, jak vyhlížím svého Boha. 5Těch, kdo mě bezdůvodně nenávidí, je víc než vlasů na mé hlavě. Je mnoho zrádných nepřátel, kteří mě chtějí zničit. Vracím to, co jsem neuchvátil. 6Bože, ty znáš mou pošetilost; má provinění ti nejsou skryta. 30jsem nuzný a rozbolavělý, ale tvá spása, Bože, je mi bezpečím. 31Zpěvem budu chválit Boží jméno, budu ho velebit písní díků. 32To bude Hospodinu milejší než býk, než býček s rohy a paznehty. 33Uvidí to pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít! 34Vždyť Hospodin chudé slyší a svými vězni nepohrdá. 35Chvalte jej nebesa i země, moře a vše, co se v nich hýbe! 36Neboť Bůh zachrání Sijón a vybuduje judská města; usadí se tam a obsadí jej.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: