Pondělí po Křtu Páně B – Gn 17, 1-13

1Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: Já jsem Bůh Všemohoucí. Choď přede mnou a buď bezúhonný. 2Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a převelice tě rozmnožím. 3Tu Abram padl na tvář a Bůh s ním dále mluvil: 4jsem. Zde je moje smlouva s tebou. Staneš se otcem množství národů. 5Tvé jméno již nebude Abram, ale tvé jméno bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů. 6Převelice tě rozplodím a učiním z tebe národy, i králové z tebe vyjdou. 7Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. 8A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenaanskou zemi, do věčného vlastnictví. A budu jejich Bohem. 9A Bůh řekl Abrahamovi: A ty zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě z generace na generaci. 10Toto je má smlouva mezi mnou a vámi a tvým potomstvem po tobě, kterou budete zachovávat: Každý mužského pohlaví mezi vámi musí být obřezán. 11Obřežte si maso své předkožky a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. 12 Po všechny vaše generace bude ve věku osmi dnů mezi vámi obřezán každý mužského pohlaví, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být obřezán zrozený ve tvém domě stejně jako koupený za tvé stříbro a znamení mé smlouvy na vašem těle bude znamením věčné smlouvy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: