Pondělí po Křtu Páně A – Gn 35, 1-15

1I řekl Bůh Jákobovi: Vstaň, vystup do Bét-elu a usaď se tam. Postav tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem.   2Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: Odstraňte ze svého středu cizí bohy, očistěte se a změňte svůj oděv,   3vstaňme a vystupme do Bét-elu. Tam udělám oltář Bohu, který mi odpověděl ve dni mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.   4Nato dali Jákobovi všechny cizí bohy, které měli, a kroužky, které měli v uších, a Jákob je skryl pod terebintem, který je u Šekemu.   5Potom vyrazili a Boží děs padl na okolní města, takže syny Jákobovy nepronásledovali.   6Tak přišel Jákob, on i všechen lid, který byl s ním, do Lúzu v kenaanské zemi, což je Bét-el.   7Postavil tam oltář a nazval to místo El Bét-el, protože tam se mu zjevil Bůh, když utíkal před svým bratrem.   8Potom zemřela Rebečina chůva Debóra a byla pohřbena dole u Bét-elu pod dubem. Dal mu jméno Alón Bakhúth.   9Bůh se Jákobovi ukázal znovu po jeho příchodu z Paddan-aramu a požehnal ho.   10Bůh mu řekl: Tvé jméno je Jákob. Tvé jméno již nebude Jákob, ale tvé jméno bude Izrael. Tak mu dal jméno Izrael.   11Ještě mu Bůh řekl: Já jsem Bůh Všemohoucí. Rozploď a rozmnož se; národ, ba shromáždění národů z tebe vzejde; i králové vzejdou z tvých beder.   12A zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě. Také tvému potomstvu po tobě dám tuto zemi.   13Potom Bůh vystoupil od něho z místa, kde s ním mluvil.   14A Jákob na místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, kamenný posvátný sloup, a vylil na něj litou oběť a polil jej olejem.   15Jákob dal místu, kde s ním Bůh mluvil, jméno Bét-el.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: