Pondělí po 7. neděli velikonoční A – Lv 9, 1-11.22-24

1I stalo se osmého dne, že Mojžíš zavolal Árona, jeho syny a izraelské starší 2a řekl Áronovi: Vezmi si tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oboje bez vady, a přines je před Hospodina. 3Synům Izraele řekni: Vezměte si kozla k oběti za hřích, tele a beránka, oba roční, bez vady, k zápalné oběti 4i býka a berana k pokojné oběti, abyste je obětovali před Hospodinem, a také přídavnou oběť namísenou s olejem, neboť dnes se vám ukáže Hospodin. 5Vzali tedy to, co přikázal Mojžíš, před stan setkávání, celá pospolitost předstoupila a postavili se před Hospodina. 6Mojžíš řekl: Toto je to, co přikázal Hospodin, abyste učinili a ukázala se vám Hospodinova sláva. 7Mojžíš řekl Áronovi: Přistup k oltáři a obětuj svou oběť za hřích i svou zápalnou oběť a vykonej obřad smíření za sebe i za lid; obětuj obětní dar lidu a vykonej za ně obřad smíření, jak přikázal Hospodin. 8Áron přistoupil k oltáři a zabil své tele k oběti za hřích. 9Áronovi synové mu přinesli krev, on namočil prst do krve, dal na rohy oltáře a krev vylil ke spodku oltáře. 10Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích obětoval na oltáři, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. 11Maso a kůži spálil ohněm venku za táborem. 12Potom zabil zápalnou oběť, Áronovi synové mu podali krev a on s ní pokropil oltář ze všech stran. 22Áron pozvedl ruce k lidu, požehnal jim a po obětování oběti za hřích, zápalné a pokojné oběti sestoupil dolů. 23Mojžíš a Áron vešli do stanu setkávání. Když vyšli, požehnali lidu a Hospodinova sláva se ukázala všemu lidu. 24Od Hospodina vyšlehl oheň a strávil na oltáři zápalnou oběť i tučné části. Všechen lid to viděl, výskali a padli na svou tvář.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: