Pondělí po 7. neděli po Zjevení Páně A – Ř 12, 9-21

9Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, (v prokazování úcty) předcházejte jeden druhého. 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 12V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. 13Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. 14Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16(Mějte jeden k druhému stejný ohled.) Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. 17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. 18Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. 19Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20Ale: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.‘ 21Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: