Pondělí po 6. neděli po Zjevení Páně C – 2 Kr 24,18—25,21

18 Sidkijášovi bylo dvacet jedna let, když se stal králem, a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamútal, dcera Jeremjáše z Libny.19 Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, stejně jako to činil Jójakím.20 Bylo to proto, že Hospodinův hněv byl proti Jeruzalému a proti Judovi, dokud je neodvrhl od své tváře. Sidkijáš se proti babylonskému králi vzbouřil. 1 V  devátém roce jeho kralování, v desátém měsíci, desátého dne toho měsíce se stalo, že proti Jeruzalému přitáhl babylonský král Nebúkadnesar a celé jeho vojsko, utábořili se kolem něj a vystavěli proti němu ze všech stran obléhací val.2 Město zůstalo v obležení až do jedenáctého roku vlády krále Sidkijáše.3 Devátého dne toho měsíce, když se ve městě rozmohl hlad a lid země neměl chléb,4 hradby města byly prolomeny. Všichni bojovníci v noci vyšli bránou mezi dvěma hradbami u královské zahrady, přestože Chaldejci byli ze všech stran kolem města. Potom šli směrem k Arabě. 5 Chaldejské vojsko pronásledovalo krále a dostihlo ho na jerišských pustinách; celé jeho vojsko se od něj rozprchlo.6 Krále chytili a přivedli ho k babylonskému králi do Ribly. Tam nad ním vyslovili rozsudek. 7 Sidkijášovy syny pobili před jeho očima. Sidkijášovy oči oslepil, svázal ho bronzovými okovy a přivedl ho do Babylona.8 V pátém měsíci, sedmého dne toho měsíce — to byl devatenáctý rok vlády babylonského krále Nebúkadnesara — přišel do Jeruzaléma Nebúzaradán, velitel tělesné stráže a otrok babylonského krále.9 Spálil Hospodinův dům i královský palác, všechny jeruzalémské domy, každý velký dům spálil ohněm.10 Celé chaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, strhlo hradby kolem Jeruzaléma.11 Zbytek lidu, který ve městě zůstal, i přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, a zbytek davu velitel tělesné stráže Nebúzaradán odvedl.12 Ale některé z chudých země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky.13 Bronzové sloupy, které byly v Hospodinově domě, i podstavce a bronzové moře, které bylo v Hospodinově domě, Chaldejci roztřískali a bronz z nich odnesli do Babylona.14 Vzali hrnce, lopaty, nůžky na knoty, kadidlové pánvičky a všechny bronzové nádoby, s nimiž konali bohoslužby.15 Velitel tělesné stráže vzal i pánvičky na uhlíky a misky; co bylo ze zlata jako zlato, co bylo ze stříbra jako stříbro;16 i dva sloupy, jedno moře a podstavce, které udělal Šalomoun pro Hospodinův dům. Bronz ze všech těchto předmětů se nedal ani zvážit.17 Jeden sloup byl osmnáct loket vysoký a na něm byla bronzová hlavice; hlavice byla vysoká tři lokte. Kolem hlavice bylo mřížování a granátová jablka; to všechno bylo z bronzu. Takový byl i druhý sloup s mřížováním.18 Velitel tělesné stráže vzal vrchního kněze Serajáše, druhého kněze Sefanjáše a tři strážce prahu.19 Z města vzal také jednoho dvorního úředníka, který byl dohlížitelem nad bojovníky, pět mužů z těch, kteří (bývali v přítomnosti krále,) kteří se nacházeli ve městě, i písaře velitele armády, jenž povolával do vojenské služby lid země, a šedesát mužů z lidu země, kteří se nacházeli ve městě.20 Velitel tělesné stráže je vzal a předvedl je babylonskému králi do Ribly.21 Babylonský král je pobil; usmrtil je v Rible v zemi Chamátu. Tak byl Juda odveden ze své země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: