Pondělí po 5. neděli velikonoční B – Ga 5, 16-26

16Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 17 Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 18Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, 20modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, 21závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. 22Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 24Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25 Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. 26 Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: