Pondělí po 5. neděli v době postní C – Ex 40, 1-15

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2V den prvního měsíce, prvního dne toho měsíce, postavíš příbytek stanu setkávání. 3Postavíš tam truhlu svědectví a zahalíš truhlu oponou. 4Vneseš stůl a narovnáš, jak to má být. Vneseš svícen a nasadíš jeho lampy. 5Dáš zlatý oltář pro kadidlo před truhlu svědectví a umístíš oponu vchodu do příbytku. 6Dáš oltář pro zápalnou oběť před vchod do příbytku stanu setkávání. 7Dáš nádrž mezi stan setkávání a oltář a dáš do ní vodu. 8Postavíš nádvoří kolem dokola a upevníš oponu brány do nádvoří. 9Vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm; posvětíš ho a všechno jeho náčiní a bude svatý. 10Pomažeš oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní; posvětíš oltář a oltář bude nejsvětější. 11Pomažeš nádrž s jejím podstavcem a posvětíš ji. 12Přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a umyješ je vodou. 13Oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš ho, aby mi sloužil jako kněz. 14Přivedeš i jeho syny, oblékneš jim suknice 15a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi sloužili jako kněží. Toto jejich pomazání bude pro věčné kněžství jim a všem jejich pokolením.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: