Pondělí po 5. neděli po Zjevení Páně C – Sd 5, 1-11

1V onen den zpívala Debóra a Bárak, syn Abínoamův: 2Když jsou v Izraeli volně rozpuštěné vlasy, když se lid dobrovolně rozhodl, dobrořečte Hospodinu! 3Slyšte králové, naslouchejte mocnáři! Já Hospodinu, já jemu chci zpívat. Budu opěvovat Hospodina, Boha Izraele. 4Hospodine, když jsi vycházel ze Seíru, když jsi vykročil z edómské krajiny, třásla se země a také z nebes kanula, ano z mračen kanula voda. 5Hory se potácely před Hospodinem, tím ze Sínaje, před Hospodinem, Bohem Izraele. 6Ve dnech Šamgara, syna Anatova, ve dnech Jáely, zpustly stezky a poutníci na pěšinách chodili stezkami křivolakými. 7Vymizeli venkované v Izraeli, vymizeli až do chvíle, kdy jsem povstala , Debóra, kdy jsem povstala, matka v Izraeli. 8Zvolí-li si nové bohy, tehdy je válka v branách. Zdalipak se ukáže štít a oštěp mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? 9Mé srdce je s veliteli Izraele, s dobrovolníky z lidu. Dobrořečte Hospodinu! 10Vy, kdo jezdíte na bělavých oslicích, vy, kdo sedáváte na kobercích, i vy, poutníci na cestě, přemýšlejte. 11Daleko od hlasu střelců mezi napajedly, tam si budou připomínat Hospodinovy spravedlivé činy, spravedlivé činy vůči jeho venkovanům v Izraeli. Tehdy sestoupil k branám Hospodinův lid.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: