Pondělí po 5. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 14, 26-40

26Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalozpěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad; všechno ať je k budování. 27Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. 28A jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí; ať mluví k sobě a k Bohu. 29Proroci ať mluví dva nebo tři a ti ostatní ať rozsuzují. 30A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. 31 Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. 32Duchové proroků se podřizují prorokům, 33neboť Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech shromážděních svatých, 34vaše ženy nechť ve shromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; ať jsou podřízené, jak praví i Zákon. 35Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila ve shromáždění. 36Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným? 37Považuje-li se někdo za proroka nebo duchovního člověka, ať uznává, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. 38Jestliže to někdo neuznává, sám nebude uznáván. 39A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. 40Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: