Pondělí po 5. neděli po Zjevení Páně B – Sk 14, 1-7

1Stalo se, že rovněž v Ikoniu vešli do židovské synagogy a promluvili tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. 2Ale Židé, kteří neuvěřili, podnítili a rozezlili duše pohanů proti bratřím. 3Strávili tam tedy značný čas, otevřeně mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo své milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dála znamení a divy. 4Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. 5Když se je pohané a Židé se svými vůdci pokusili potupit a ukamenovat, 6oni se to dozvěděli a utekli do lykaonských měst Lystry a Derbe a okolí. 7I tam hlásali evangelium.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: