Pondělí po 4. neděli v době postní B – Ž 107, 1-16

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka. 3Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře. 4Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města, kde by mohli sídlit, však nenalezli. 5Hladověli a žíznili, klesali na duši. 6Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí 7a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit. 8Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná: 9Duši lačnou nasytil a duši hladovou naplnil dobrými věcmi. 10Seděli v temnotách, v nejhlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, 11neboť se vzepřeli řeči Boží a pohrdli úradkem Nejvyššího. 12Pokořil tedy jejich srdce trápením; padli, a pomocníka nebylo. 13Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. 14Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta. 15Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná: 16Neboť rozlámal bronzová vrata a rozbil železné závory.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: