Pondělí po 4. neděli po Zjevení Páně B – Sk 21, 17-26

17Když jsme přišli do Jeruzaléma, bratři nás radostně přijali. 18 Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší. 19Pozdravil je a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh skrze jeho službu učinil mezi pohany. 20Když to uslyšeli, oslavovali Boha a jemu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo a všichni jsou horliteli pro Zákon. 21O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, kteří žijí mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, říkaje, aby neobřezávali své děti ani se neřídili zvyky svých otců. 22Co teď? Nepochybně se musí sejít shromáždění, neboť uslyší, že jsi přišel. 23Udělej tedy to, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. 24Ty vezmi s sebou, dej se očistit s nimi a zaplať za ně, aby si mohli dát oholit hlavu. A všichni poznají, že na tom, co se o tobě doslechli, nic není, nýbrž že i sám řádně žiješ, zachovávaje Zákon. 25 Pokud jde o pohany, kteří uvěřili, usoudili jsme a napsali jim, aby nic z toho nezachovávali kromě toho, že se mají vystříhat masa obětovaného modlám, krve, zardoušeného a smilstva.“ 26Potom Pavel vzal ty muže k sobě a na druhý den se s nimi dal očistit. Vešel do chrámu a oznámil, kdy skončí dny očišťování a bude přinesena oběť za každého z nich.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: