Pondělí po 34. neděli v mezidobí C – Jr 30, 1-17

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina: 2Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Zapiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě promluvil, 3protože hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům a budou ji vlastnit. 4Toto jsou slova, která promluvil Hospodin o Izraeli a o Judovi. 5Ano, toto praví Hospodin: Slyšeli jsme křik hrůzy. Všude je jen strach, a ne pokoj. 6Jen se ptejte a dívejte, jestli rodí muž! Proč vidím, že všichni muži mají ruce na bedrech jako rodička a zbledly všechny tváře? 7Běda, neboť veliký je tento den, není žádný jako on; pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn. 8I stane se v onen den, je výrok Hospodina zástupů, že zlomím jeho jho na jejich šíji, jejich pouta zpřetrhám a cizinci je už nebudou zotročovat. 9Budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. 10A ty se neboj, můj otroku Jákobe, je Hospodinův výrok, neděs se, Izraeli, protože hle, zachráním tě z dalekých končin a tvé potomstvo ze země jejich zajetí. Jákob se navrátí a bude mít klid, bude bezstarostný a nikdo ho nevyděsí. 11Vždyť já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě zachránil, protože úplně zničím všechny národy, mezi které jsem tě rozptýlil. Pouze tebe nezničím úplně, ale napravím tě podle práva; jistě tě nenechám bez trestu. 12Ano, toto praví Hospodin: Nevyléčitelná je tvoje zlomenina, těžká je tvoje rána. 13Není, kdo by vedl tvou právní při, není pro tebe uzdravení vředu ani zacelení rány. 14Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě, protože jsem tě ranil ranou nepřítele, krutou kázní za množství tvých vin; tvých hříchů bylo bezpočtu. 15Co naříkáš nad svou zlomeninou? Tvá bolest je nevyléčitelná. Provedl jsem ti to za množství tvých vin a protože tvých hříchů bylo bezpočtu. 16Ale všichni, kteří tě požírají, budou pozřeni a všichni tvoji utlačovatelé, úplně všichni, půjdou do zajetí; ti, kteří tě plení, budou vypleněni a všechny, kdo na tobě kořistí, vydám za kořist. 17Vždyť ti přivedu uzdravení a ze tvých ran tě vyléčím, je Hospodinův výrok, protože tě nazvali Zapuzenou: To je Sijón, nikdo ho nevyhledává.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: