Pondělí po 34. neděli v mezidobí A – Nu 27, 15-23

15Mojžíš promluvil k Hospodinu: 16 Hospodin, Bůh duchů celého tvorstva, ustanoví nad pospolitostí muže, 17který by vycházel před nimi a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl. Ať není Hospodinova pospolitost jako ovce, které nemají pastýře. 18Hospodin řekl Mojžíšovi: Vezmi si Jozua, syna Núnova, muže, v němž je duch, a vlož na něj ruku. 19Postav ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost a ustanov ho před jejich očima. 20Vlož na něj ze své důstojnosti, aby ho poslouchala celá pospolitost synů Izraele. 21Postaví se ovšem před kněze Eleazara a ten se pro něj bude před Hospodinem doptávat na rozhodnutí pomocí urím. Na jeho příkaz budou vycházet a na jeho příkaz budou vcházet, on i všichni synové Izraele s ním, celá pospolitost. 22Mojžíš udělal tak, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před kněze Eleazara a před celou pospolitost, 23vložil na něj ruce a ustanovil ho, jak promluvil Hospodin prostřednictvím Mojžíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: