Pondělí po 33. neděli v mezidobí A – Sd 4, 8-24

8Bárak jí odpověděl: Pokud půjdeš se mnou, i  půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu ani já. 9Ona řekla: Určitě půjdu s tebou, jenomže na cestě, po které ty půjdeš, ti nebude patřit sláva, protože Hospodin vydá Síseru do ruky ženy. Debóra vstala a šla s Bárakem do Kedeše. 10Bárak svolal Zabulóna a Neftalího do Kedeše. (V jeho stopách) vytáhlo deset tisíc mužů. Debóra vytáhla s ním. 11A Kénijec Cheber se odloučil od Kajina, od synů Mojžíšova tchána Chóbaba, a postavil svůj stan až k dubu v Saananímu, který je u Kedeše. 12Síserovi oznámili, že Bárak, syn Abínoamův, vystoupil na horu Tábor. 13Sísera svolal veškerou svou vozbu, devět set železných vozů, a všechen lid, který byl s ním, z Charošet-hagójímu k potoku Kíšón. 14Debóra řekla Bárakovi: Vstaň, protože toto je den, v němž Hospodin vydal Síseru do tvé ruky. Cožpak nevyšel Hospodin před tebou? A Bárak sestoupil z hory Tábor a za ním deset tisíc mužů. 15Hospodin přivedl před Bárakem do zmatku Síseru a celou vozbu a celý tábor na ostří meče. Sísera sestoupil z válečného vozu a utíkal pěšky. 16A Bárak pronásledoval vozbu a vojsko až do Charošet-hagójímu. Celé Síserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. 17A Sísera utíkal pěšky ke stanu Jáely, ženy Kénijce Chebera, protože mezi chasórským králem Jabínem a domem Kénijce Chebera vládl pokoj. 18Jáel vyšla Síserovi naproti a řekla mu: Zajdi, můj pane, zajdi ke mně, neboj se. Zašel tedy k ní do stanu a ona jej přikryla houní. 19Řekl jí: Dej mi prosím napít trochu vody, protože mám žízeň. Otevřela měch s mlékem, dala mu napít a přikryla jej. 20Řekl jí: Postav se u vchodu do stanu, a  když někdo přijde, bude se tě vyptávat a řekne: Není tu někdo? Odpovíš: Není. 21Jáel, žena Cheberova, vzala stanový kolík a do ruky uchopila kladivo. Přišla potají k němu a vrazila mu ten kolík do spánku, až proniknul do země. On tvrdě spal, byl totiž unavený; tak zemřel. 22A hle, Bárak pronásledoval Síseru. Jáel mu vyšla naproti a řekla mu: Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš. Vešel k ní a hle, Sísera leží mrtev a ve spánku kolík. 23V onen den Bůh pokořil kenaanského krále Jabína před syny Izraele. 24Ruka synů Izraele doléhala stále a tvrdě na kenaanského krále Jabína, až i kenaanského krále Jabína vyhladili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: