Pondělí po 32. neděli v mezidobí C – Ž 98

1Zpívejte Hospodinu novou píseň, protože vykonal divy! Pomohla mu jeho pravice, jeho svatá paže. 2Hospodin dal poznat svou spásu, zraku pohanů odhalil svou spravedlnost. 3Rozpomenul se na své milosrdenství a na svou věrnost izraelskému domu. Všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha. 4Hlahol Hospodinu, celá země! Propukněte v jásot a pějte žalmy! 5Opěvujte Hospodina při lyře, při lyře a hlasitém zpěvu, 6na trubky a zvukem beraních rohů hlaholte před Hospodinem králem! 7Ať burácí moře a vše, co je v něm, celý svět i jeho obyvatelé! 8Řeky ať tleskají v dlaně, ba i hory ať jásají 9před Hospodinem, jenž přichází, aby soudil zemi, aby soudil celý svět v spravedlnosti a národy s přímostí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: