Pondělí po 32. neděli v mezidobí C – Ag 2, 10-19

10Dvacátého čtvrtého dne devátého měsíce, ve druhém roce vlády Dareia stalo se Hospodinovo slovo k proroku Ageovi: 11Toto praví Hospodin zástupů: Zeptej se kněží na zákon slovy: 12Jestliže někdo vezme posvátné maso do okraje svého roucha a tím okrajem se dotkne chleba, vařeného jídla, vína, oleje či jakékoliv potravy, bude to svaté? Kněží odpověděli: Ne. 13Ageus se dále zeptal: Jestliže se někdo nečistý dotkne čehokoliv z toho, bude to nečisté? Kněží odpověděli: Bude to nečisté. 14Nato Ageus odpověděl: Takový je tento lid a takový je tento národ přede mnou, je Hospodinův výrok; takové jsou všechny skutky jejich rukou. Co tam obětují, je nečisté. 15Nuže přemýšlejte, jak tomu bylo před tímto dnem, dříve nežli byl položen kámen na kámen v Hospodinově chrámu: 16Tehdy, když někdo přišel k hromadě obilí o dvaceti mírách, vydala jen deset, když přišel k lisu, aby nabral padesát měr, vydal jen dvacet. 17Bil jsem vás obilnou rzí, snětí a krupobitím všechno dílo vašich rukou, ale neobrátili jste se ke mně, je Hospodinův výrok. 18Přemýšlejte, jak tomu bylo před tímto dnem, před dvacátým čtvrtým dnem devátého měsíce, před dnem, kdy byly položeny základy Hospodinova chrámu. Přemýšlejte o tom. 19Což je ještě zrno v obilnici? A víno, fíkovník, granátovník ani olivovník nepřinesly plody. Od tohoto dne budu žehnat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: