Pondělí po 32. neděli v mezidobí B – Gn 24, 1-10

1Abraham byl již starý, pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. 2I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládl vším, co mu patřilo: Vlož teď ruku pod má bedra. 3Zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, uprostřed nichž bydlím, 4ale půjdeš do mé rodné země a k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. 5Ten otrok mu řekl: Možná mne ta žena nebude chtít do této země následovat. Určitě mám přivést zpět tvého syna do země, odkud jsi vyšel? 6Abraham mu řekl: Měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl nazpět! 7 Hospodin, Bůh nebes, který mne vzal z domu mého otce a z mé rodné země a který ke mně promluvil a přísahal mi: Tvému potomstvu dám tuto zemi, on před tebou pošle svého anděla, a tak odtamtud vezmeš ženu pro mého syna. 8A kdyby tě ta žena nechtěla následovat, budeš této mé přísahy zproštěn. Jenom tam mého syna nevoď zpátky. 9Ten otrok tedy vložil ruku pod bedra svého pána Abrahama a tu věc mu odpřisáhl. 10Pak ten otrok vzal z velbloudů svého pána deset kusů a odešel, s sebou měl všelijaké vzácné dary svého pána. Vydal se do Aramského Dvojříčí, do města Náchorova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: