Pondělí po 31. neděli v mezidobí C – Ab 2, 12-20

12Běda tomu, kdo staví město proléváním krve a upevňuje ho zvráceností. 13Hle, což to není od Hospodina zástupů: Národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavují? 14Neboť země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako voda pokrývá moře. 15Běda tomu, kdo dává svým bližním pít z číše svého hněvu a opíjí je, aby se díval na jejich nahotu. 16Nasytíš se hanbou místo slávy. Pij i ty a odhal se! Kalich v Hospodinově pravici se obrátí proti tobě, ostuda přijde na tvou slávu. 17Neboť tě přikryje násilí spáchané na Libanonu a zkáza způsobená zvěří roztřese strachem za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemích, městech a všech jejich obyvatelích. 18Co prospěje tesaná modla, když ji vytesal její tvůrce, či litá modla, učitel lži? Vždyť tvůrce spoléhá na svůj výtvor, když dělá němé nicotnosti. 19Běda tomu, kdo říká dřevu: Probuď se! a němému kameni: Vzbuď se! Ten tě má učit? Hle, je pokryt zlatem a stříbrem, ale dech v něm vůbec není! 20Ale Hospodin je ve svém svatém chrámu. Zmlkni před ním celá země!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: